特別報導

「越」聲繚繞:戰前戰後的越南音樂演變史

【越南音樂】法國1954撤離後,劃分了越南「戰前樂」和「黃金樂」兩種音樂風格

2020/06/15 ,

評論

越南阿旺

Photo Credit:manhhai CC BY 2.0
越南阿旺

越南阿旺

陳玉旺,柬埔寨名ច័ន្ចយីវ៉ាង,生於柬埔寨金邊,年幼時常隨親人穿梭於越南與柬埔寨間,後而轉直至臺灣生活至今。

我們想讓你知道的是

在法國於1954年戰敗撤離後,越南分為南北兩方,時代的劃分下開始了不同的音樂風格,當時北越盛行一種被稱為「紅曲」(nhạc đỏ)的革命歌,而戰前樂的風格則開始在南越有了更長的生命延伸,便是黃金樂。

倘若有電影想呈現「越南氛圍」,就須了解這兩種類別的音樂體系,內容多屬抒情、浪漫的情歌,歌詞更富含豐富的文學底蘊。照時間軸來看,從法越戰爭開始前的作品被稱為戰前樂(nhạc tiền chiến),而法越戰爭後至越南戰爭結束期間的創作,普遍被分類在黃金樂(nhạc vàng)。

âm_nhạc_time_line_工作區域_1
製圖:越南阿旺

本質上,兩者其實並無太大差異,若任選這兩個類別的音樂中其中一首,即使是越南人,也不見得能區分究竟是歸屬戰前還是黃金樂。

【Lệ Quyên (麗娟),Đêm đông (冬夜) / 戰前樂】

【Quang Lê (光黎),Đôi mắt người xưa (故人雙眸) / 黃金樂】

粗淺來說,兩者都是抒情歌,都注重歌詞的文字內容,使用的曲調也很多是Bolero(一種西班牙的曲風),因此乍看下,這兩個分類單純是基於時代、年份不同而有不同名稱。

但實際上卻不完全如此,戰前樂並無因地域性而異,並無因音樂人所在地而有不同創作風格,它所呈現的越南仍是一個主體。

在法國於1954年戰敗撤離後,越南分為南北兩方,時代的劃分下開始了不同的音樂風格,當時北越盛行一種被稱為「紅曲」(nhạc đỏ)的革命歌,而戰前樂的風格則開始在南越有了更長的生命延伸,便是黃金樂。

黃金樂中,Bolero曲調的使用又更為普遍,歐美浪漫文化的傳入,使得黃金樂的創作也一同蓬勃發展,同時,基於已成為南越的創作主力,作品中也開始有了不少南部民歌 (dân ca nam bộ) ,一種湄公河三角洲區域特色的音樂元素逐漸加進來,讓黃金樂在樂器使用上不僅有西洋樂器,同時也有加入越南的管、弦樂器。

【Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè(仍愛長在後院的萹蓄)是典型的dân ca nam bộ(南部民歌),使用了越南獨有的獨弦琴 (đàn bầu)及古箏作為整首的主揍,內容多以描述鄉土民情】

而在越南戰爭的影響下,黃金樂中的一個分支「軍樂」(nhạc lính)亦是大量被創作的類型。

有別於一般印象中的「軍歌」,這類型的音樂仍屬「抒情歌」,所以曲調上並沒有鏗鏘有力的節奏及熱血的言辭,更多的是優美的文藻在敘事,情感豐富且真摯。

Tôi nghe gió ru cây, chim kêu trên ngàn mây,

hồn miên man khắc khoải chìm giữa khung nhạc đêm dài

聞風哄樹入眠,鳥囀於千層雲之上

靈魂在彷徨瀰漫下沉浸在漫長的夜曲中

悲傷的郊外 Ngoại ô buồn

Sao Không hát cho những người còn mải mê

Lá rừng che kín đường về phồn hoa

Sao không hát cho những bà mẹ hằng đêm nhớ con xa

Hay hát cho những người vừa nằm xuống chiều qua.

為何不為那些還陶醉在林葉之中

回到繁華都市的路已被遮蔽住

何不為那夜夜思念遠方孩子的母親們而唱

請為那些昨日倒下的人而唱

低葉林 Rừng lá thấp

Tôi không phải là vua nên nào biết đến sa hoa

Không ngọc ngà kiệu hoa không nệm gấm không cung son

Tôi chỉ là người lính xa nhà

Thấy hoa nhớ người yêu rất xa

我不是國王哪懂什麼奢華,無珠寶華轎無錦褥宮樓

我不過是個離家的軍人,睹物,遙思著愛人

貞女花 Hoa Trinh Nữ

Con biết không về mẹ chờ em trông

Nhưng nếu con về bạn bè thương mong

Bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường

Không lẽ riêng mình êm ấm

Mẹ ơi! Con xuân này vắng nhà!

我知道沒回家大家都在等待,但若回家戰友們會思念

多少男兒在戰場上迎接新春,難不成獨我飽暖?

媽媽!這個春節我先缺席了!

這個春節我不回家 Xuân Này Con Không Về

隨著越南戰爭的結束,越南由社會主義的北越統一,在音樂上開始有諸多限制,黃金樂不僅被「清算」作為「前朝遺毒」而一度消沉,加上大量音樂人在逃至美國後繼續創作,稱為「海外樂」(nhạc hải ngoại)的作品中不免有亡國及對新局勢的批判,使得當局連同國內作品一併禁止,許多錄音帶及唱片、書籍都被銷毀,儘管如此,無論南北越都有大量擁護者偷偷收藏及聆聽。

80年代的越南風氣逐漸緩和,經過一番審核後,黃金樂在當局授權下又再次流通於市面,只是創作量已大不如前。

承自戰前樂,於越南共和時期興盛,又隨著政權的隕落而萎縮,雖然生命形式仍得以延續,但已不再是它的時代。

即便如此,黃金樂依舊是最扣人心弦的一派作品,曾有越南友人表示,現在的音樂固然好聽,但著重在新曲的創作,且汰換速度太快,還是黃金樂能道出人生的故事,你可能會忘記三年前當紅的歌是哪一首,但很多越南人都會記得,那些幾十年前的作品是如何耳熟能詳。

最後來欣賞一下,這兩個初代新式音樂的一些經典作品吧!

【精選戰前樂100首】

【精選黃金樂100首】

延伸閱讀:

責任編輯:吳象元
核稿編輯:杜晉軒

專題下則文章:

【越南音樂】一個在越南音樂史中,以他名字為分類的創作者:鄭公山「越」聲繚繞:戰前戰後的越南音樂演變史:

提到越南音樂,許多人聯想的是「韓流入侵」的流行音樂,然而在此之前,在20世紀歷經殖民、戰爭、分裂和統一的動盪之中,越南本土音樂早在歷史洪流中建立屬於自己的音樂體系。本專題將以時序劃分,探討1930-1950戰前樂、1950-1975黃金樂、1960青年樂、1990年後流行樂的演變,此外會介紹南北越統一後,流亡海外音樂人創作的「海外樂」,以及在越南現代音樂史上扮演重要角色的鄭公山。

看完整特別報導