Zeus

宙斯(古希臘語:Ζεύς,Zeús,希臘語:Δίας,Días,拉丁語:Zeus)是古希臘神話中統領宇宙的至高無上的天神,舊譯丟斯。 --來自 維基百科


最新文章